Kua seguro ta kumbiní ami?

Básikamente nos tin dos opshon: seguro di entiero regular i seguro di entiero ‘pa tur’.